in ,

CONTOH SOALAN MATEMATIK UKKM MRSM : TEKNIK MENJAWAB SOALAN UKKM MRSM

CONTOH SOALAN MATEMATIK UKKM MRSM

CONTOH SOALAN MATEMATIK UKKM MRSM : TEKNIK MENJAWAB SOALAN UKKM MRSM

UKKM ialah Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM bagi pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 yang layak. Untuk pengambilan pelajar MRSM tahun 2022, pelajar Tahun Enam dan pelajar Tingkatan 3 yang berminat untuk memohon kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) diwajibkan menduduki ujian ini. Peperiksaan ini adalah untuk menguji potensi dan minat pelajar sebelum melayakkan diri ke peringkat pertimbangan kemasukan ke MRSM. Terdapat empat subjek atau ujian yang perlu diambil oleh pemohon serta mendapat keputusan sekurang-kurangnya lulus setiap satu ujian yang diduduki. Untuk pemohon yang memohon Ulul Albab, anda dikehendaki menduduki ujian hafazan sebagai syarat tambahan. Suka diingatkan bahawa keutamaan akan diberi kepada pelajar yang berasal daripada keluarga yang berpendapatan rendah.

Calon adalah diminta untuk menyemak status tawaran menduduki ujian dari masa kesemasa melalui pautan berikut :-

Tingkatan 1 : https://mrsm.mara.gov.my/semakanukkmf1

Tingkatan 4 : https://mrsm.mara.gov.my/semakanukkmf4

CONTOH SOALAN MATEMATIK UKKM MRSM

 1. Find the Highest Common Factor (HCF) of 24, 36 and 72.
  Cari Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi 24, 36 dan 72.
  A 72
  B 36
  C 13
  D 12
 2. 2 Round off 0.029954 to 3 significant figures.
  Bundarkan 0.029954 kepada 3 angka bererti.
  A 0.029900
  B 0.0299
  C 0.0300
  D 0.03
 3. List all the integers from -3 to 2.
  Senaraikan semua integer dari -3 hingga 2.
  A -3, -2, -1, 0, 1, 2
  B -3, -2, -1, 1, 2
  C -2, -1, 0, 1, 2
  D -2, -1, 0, 1
 4. (2 p – 3)(5 p + 4) =
  A 3𝑝² -12
  B 10𝑝² – 12
  C 10𝑝² – 7𝑝 – 12
  D 10𝑝² + 7𝑝 – 12
 5. Given 2p=q/r-4, calculate the value of r if p=3 and q=–30.
  Diberi 2p=q/r-4, hitung nilai r jika p=3 dan q=-30.
  A 9
  B 6
  C 2
  D 1
 6. A bag contains 40 blue cards, 24 yellow cards and 16 red cards. If a card is selected at random from the bag, find the probability that a red card is chosen.
  Sebuah beg mengandungi 40 kad biru, 24 kad kuning dan 16 kad merah. Jika sekeping kad dipilih secara rawak daripada beg itu, cari kebarangkalian bahawa kad yang berwarna merah dipilih.

  A 1/16
  B 1/5
  C 1/4
  D 1/3

 7. Given that 3√—a = —4 dan b = 27.
  Diberi bahawa 3√—a = —4 dan b = 27.

  Find the value of a— 3√b.
  Find the value of a— 3√b.

  A 67
  B 15
  C 55
  D 61

 8. Given that x and y are positive integers such that 𝑥 > 𝑦.
  Which of the following inequalities is true?
  Diberi x dan y ialah integer positif x>y.
  Antara ketaksamaan berikut, yang manakah adalah benar?
  A 𝑥+ 5 < 𝑦 + 5
  B 5 – 𝑥 < 5 – 𝑦
  C x/5 < y/5
  D 5/x > 5/y
 9. (2p −3)(5p + 4) =
  A 10p²-12
  B 10p²-7p-12
  C 10p²+7p-12
  D 4p²-12
 10. 2×(-8)×(-7)×(-5)=
  A -18
  B -560
  C 560
  D 18
 11. -7.9 – 3.2 + (-1.2) =
  A -12.3
  B -3.5
  C 3.5
  D 12.3
 12. Given that 3.81² = 14.52, then 10 × 38.1²?
  Diberi 3.81² = 14.52, maka 10 × 38.1²?
  A 1452000
  B 14520
  C 1452
  D 145200
 13. Given that the area of a piece of square tile is 25 cm2, find its perimeter.
  Diberi luas sekeping ubin segi empat sama ialah 25 cm2, cari perimeter ubin itu.
  A 25cm
  B 15cm
  C 20cm
  D 5cm
 14. 3xy divide by x/y =
  A 3x
  B 3x²y²
  C 3y
  D 3y²
 15. If p=-7 and q=5, then 9pq+9q² =
  Jika p=-7 dan q=5, maka 9pq+9q² =
  A -90
  B 90
  C 540
  D -540
 16. Given that s = 9 and t = 3, what is the value of 3s(2t² +7)?
  Diberi s = 9 dan t = 3, berapakah nilai bagi 3s(2t² + 7)?
  A 486
  B 675
  C 493
  D 52
 17. Simplify (8ab + 9cd) + (10cd + 5ab).
  Permudahkan (8ab + 9cd) + (10cd + 5ab).
  A 13ab-cd
  B 3ab+19cd
  C 3ab-cd
  D 13ab+19cd
 18. Given that 5m + 9 = -96, then find the value of m.
  Diberi 5m + 9 = -96, maka cari nilai bagi m.
  A -16
  B -17
  C -14
  D -21
 19. Given that 5x + 3 = 68, then find the value of x.
  Diberi 5x + 3 = 68, maka cari nilai bagi x.
  A 13
  B 21
  C 7
  D 10
 20. The ratio 6 : 24 in its lowest terms is
  Nisbah 6 : 24 dalam sebutan terendah ialah
  A 1:1
  B 18:1
  C 1:4
  D 0.05416666666666667

UNTUK PERTANYAAN LANJUT SILA HUBUNGI :

MARA : 03-2613 2000 ataupun email ke [email protected].

BACA JUGA DISINI :

CONTOH SOALAN UKKM MRSM 2022 (UJIAN KEMASUKAN MRSM 2022)

PERMOHONAN MRSM TINGKATAN 4 2022 (PERMOHONAN MRSM SECARA ONLINE)

PERMOHONAN MRSM TINGKATAN 1 2022 (PERMOHONAN MRSM SECARA ONLINE)

 

One Comment

Leave a Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  CARA GANTI KAD PENGENALAN MELALUI PANGGILAN TELEFON ONLINE

  CARA GANTI KAD PENGENALAN MELALUI PANGGILAN TELEFON ONLINE (PERMOHONAN GANTI KAD PENGENALAN)

  CONTOH SOALAN SAINS UKKM MRSM : TEKNIK MENJAWAB SOALAN UKKM MRSM